Missie – visie – strategie

Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

Dr. Anna Terruwe

Onze kernwaarden

De GO! Basisschool Ulens staat voor :

Missie van GO! BS Ulens – Wat is onze opdracht ?

We geloven dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier.

Het is ons doel alle kinderen te laten stralen.
We dagen ze uit te laten zien wat ze kunnen en willen. 

We creëren inspirerende en veilige leerrijke “nesten” waarin kinderen zich prettig én competent voelen.

Dat zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige individuen die vol zelfvertrouwen hun weg kiezen.

Vragen als “wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik daarmee bereiken? “ staan hierbij centraal. 

We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar leren.

We willen kinderen stimuleren zich te ontwikkelen tot creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. 

De visie van de schoolWaar gaan we voor?

Kinderen houden van uitdagingen, zijn ondernemend en geven niet snel op.
Ze zijn betrokken, kennen hun talenten en uitdagingen en laten zien wat ze kunnen. 

Ze zetten de eerste stappen richting een toekomst die creativiteit, flexibiliteit en ondernemerschap  vraagt en waarbij ze moeten samenwerken en om kunnen gaan met veranderende omstandigheden.

Belangrijke voorwaarde voor het leren van kinderen is dat leerkrachten een professionele leergemeenschap vormen.
Het verbeteren van het leren en de resultaten is een collectieve verantwoordelijkheid. Het team is samen bezig het onderwijs aan leerlingen en de resultaten te verbeteren.

Ons doel is een educatief partnerschap met ouders. Dat betekent een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we samen.

We leren de kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. De school is een onderdeel van de samenleving en moet kinderen zo goed mogelijk voor bereiden op de samenleving en op hun toekomst. 

De strategie van de school – We bereiken dit door het realiseren van de volgende doelen:

1.    Goede samenwerking tussen kinderen, medewerkers (leerkrachten, kinderverzorgers, poets- en keukenteam, secretariaat, directeur), ouders en andere partners.

Als professionele leergemeenschap is het samen leren structureel georganiseerd, is er veel overleg, aandacht voor reflectie en onderzoek en voelen leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle kinderen uit alle “nesten”.

2.    Een fijne, ontspannen en veilige sfeer in de klas.

Kinderen voelen zich als een vogel in de lucht, ze kunnen zichzelf zijn, staan open voor nieuwe uitdagingen en stralen levenslust uit. Dit welbevinden is, samen met betrokkenheid, de basis voor kinderen om te leren. 

3.    Een stevige basis op het gebied van taal en rekenen.

Dat vraagt om goede instructiestrategieën, het aanleren van taal- en rekenstrategieën en het gezamenlijk analyseren en interpreteren van de voortgang en resultaten van de kinderen. 

4.    Het bieden van passend onderwijs; iedereen doet mee en we sluiten niemand uit!

De belangrijkste vraag is niet “wat heeft dat kind”, maar “wat heeft dat kind nodig”?
We werken samen met onze partners om het onderwijs, met behulp van middelen en technologieën die ons ten dienste staan, zo in te richten dat ieder kind “de vleugels” kan uitslaan en zo vorm kan geven aan de eigen ontwikkeling.

5.    Onderwijs nog beter laten aansluiten bij de manier waarop kinderen leren door een effectieve inzet van ICT en het gebruik van moderne technologie.

We werken met interactieve toepassingen die gepersonaliseerde leerroutes mogelijk maken. Kinderen maken eigen keuzes en volgen hun eigen vliegroute. Elk “nest” maakt het mogelijk om samen te leren met een diversiteit aan mensen vanuit verschillende disciplines.

6.    We vergroten het  leerrendement, de betrokkenheid en het enthousiasme.

Daarom besteden we aandacht aan cognitieve vakken, hebben we specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen helpt de kinderen zich voor te bereiden op de wereld van morgen.

We geloven in een growth mindset, waarin we kinderen leren om door te zetten, problemen als uitdagingen te zien en kinderen te laten groeien. We staan voor goed onderwijs voor ieder kind.
Daarom bieden we ondersteuning waar het nodig is en hebben we ook aandacht voor kinderen die extra uitdaging aankunnen.
We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de kinderen – vertrouwen in de school – en vertrouwen in de werkwijzen en de leerkrachten. We bieden goed onderwijs voor onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs.

7.    De doelen rond de  thema’s mens & samenleving, natuur & techniek en kunst & cultuur zijn bij uitstek geschikt om thematisch, integraal en in relatie met de praktijk aan te bieden.

In onze school nemen we de werkelijkheid en leefwereld van kinderen mee in het onderwijsaanbod om zo theorie en praktijk in elkaar te laten overlopen.
We willen dat kinderen ervaring opdoen in verschillende situaties met thema’s en opdrachten die een beroep doen op hun creativiteit en verbeeldingskracht. We werken thematisch en groep doorbrekend.

Kinderen leren op onze school ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan ze de wereld ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn. Ze gaan op zoek naar nieuwe kennis en oplossingen en leren essentiële vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de wereld waarin ze opgroeien.

8.    GO! Basisschool Ulens is een school van het Gemeenschapsonderwijs binnen Scholengroep Brussel. Normen en waarden, geïnspireerd door het pedagogisch project van het GO! (PPGO) worden als leidraad gehanteerd op onze school.

We staan open voor kinderen, ouders & anderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.

Wij willen dat iedereen die bij de school betrokken is, onze waarden en de daarbij behorende gebruiken respecteert en ook dat de kinderen kennis opdoen betreffende verscheidene levensbeschouwingen en hun gebruiken.
We vinden het belangrijk dat kinderen ook leren omgaan met andere culturen en zich er een beeld van kunnen vormen en respecteren.

9.    Burgerschap is een belangrijke term in ons onderwijs.

Als school zullen we actief werken aan burgerschap; we stellen ons als doel de leerlingen te vormen tot betrokken burgers van onze samenleving.

 • In onze school willen we willen we kinderen opvoeden tot mensen …
 • met een fundamenteel zelfvertrouwen, dat steunt op authenticiteit en integriteit, met een realistisch zelfbeeld. 
 • die zichzelf zijn. 
 • die vriendelijk, warm, empathisch en zorgzaam zijn. 
 • die op een respectvolle manier mondig en assertief zijn.  
 • die zelfstandig zijn en bewuste keuzes maken. 
 • die doorzettingsvermogen hebben. 
 • die sportief rechtvaardig zijn. 
 • die kunstzinnig en cultuurbewust zijn. 
 • die leergierig zijn en goesting hebben om levenslang en levensbreed te leren. 
 • die creatieve probleemoplossers zijn. 
 • met een open geest, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. 
 • die vredelievend zijn. 
 • die de emancipatie van elk individu nastreven vanuit de gelijkwaardigheid van mensen.  
 • die het doel en de zin van hun handelen inzien. 
 • met een visie die tolerant dialogeren en consequenties aanvaarden. 
 • die kritisch en zelfkritisch zijn. 
 • die intellectueel, emotioneel, esthetisch en ethisch bewogen zijn. 
 • die belang hechten aan gevoelens van anderen, solidair zijn en samenwerken met anderen. 
 • die actief betrokken zijn bij de sociale werkelijkheid en opkomen voor maatschappelijke gelijkheid. 
 • die geloven in de maatschappij ook buiten de school. 
 • die het aspect ‘samen’ in gepersonaliseerd samen leren omarmen. 
 • … 

  Als school van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap volgen we het pedagogisch project van het GO! (PPGO!).

Een school waar:

er tijd besteed wordt aan het zich goed voelen. 

we streven naar huiselijke gezelligheid

wordt ingezet op ieders talenten. 

krijgen alle betrokkenen vrijheid om zichzelf te zijn.  

gaat men zorgzaam om met elkaar. 

gaan volwassenen op gelijke voet om met kinderen. 

is er zowel aandacht voor het individuele als voor de groep. 

streven kinderen en begeleiders de gezamenlijk gestelde doelen na.  

zijn er vormen van medebeheer door alle betrokkenen. 

streven wij naar een consensus waarin iedereen zich kan terugvinden. 

leeft en leert men in een niet-competitief klimaat, waarbij gestreefd wordt naar succeservaringen voor elk kind worden vanuit een totaliteitskarakter leergebieden en grotere leerstofgehelen met elkaar in verband gebracht.